MỤC TIÊU VÀ CHUẨN ĐẦU RA CTĐT NGÀNH GD TIỂU HỌC KHÓA 2017

 •   12/01/2022 06:56:00 PM
 •   Đã xem: 225
 •   Phản hồi: 0
Mục tiêu và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo ngành Giáo dục Tiểu học khóa 2017 Ban hành theo Quyết định số 575/QĐ-ĐT ngày 6/6/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH: GIÁO DỤC TIỂU HỌC Theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 •   11/11/2021 11:50:00 PM
 •   Đã xem: 1179
 •   Phản hồi: 0
Trường Đại học Sư phạm (ĐHSP – ĐHĐN) nói chung, Khoa Giáo dục Tiểu học (GDTH) nói riêng luôn tôn chỉ với mục tiêu chất lượng, lấy việc đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động. Với lịch sử hơn 45 năm hình thành và phát triển, Trường ĐHSP – ĐHĐN vẫn luôn xác định lấy đào tạo sư phạm làm nòng cốt, xứng đáng là một trong 8 cơ sở đào tạo sư phạm trọng điểm quốc gia.
Khoa GDTH được thành lập từ năm 1996. Hiện nay, Khoa đang đảm nhận đào tạo các trình độ thạc sĩ Giáo dục học (GD Tiểu học), cử nhân GDTH, cử nhân Sư phạm Tin học và Công nghệ Tiểu học. Khoa đã đào tạo hàng ngàn giáo viên tiểu học chính quy có trình độ đại học, góp phần to lớn cho sự nghiệp phát triển giáo dục cấp Tiểu học khu vực miền Trung, Tây Nguyên và cả nước.

DANH MỤC MINH CHỨNG (Kèm theo Báo cáo tự đánh giá Chương trình đào tạo Ngành: Giáo dục Tiểu học)

 •   11/11/2021 11:18:00 PM
 •   Đã xem: 862
 •   Phản hồi: 0
Danh mục minh chứng từ các năm 2017 đến 2021: Minh chứng của 11 Tiêu chí gồm Mã minh chứng, tên minh chứng, số ban hành, ngày ban hành và cơ quan - tổ chức ban hành.

CHUẨN ĐẦU RA

 •   18/02/2020 07:13:00 AM
 •   Đã xem: 588
 •   Phản hồi: 0
Chuẩn đầu ra của Chương trình đào tạo  
   1. CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN SƯ PHẠM TIỂU HỌC
Mục tiêu
Sinh viên tốt nghiệpngành Giáo dục Tiểu học sẽ thành công trong giáo dục, giảng dạy và quản lý ởcấp Tiểu học, họ sẽ đạt được các mục tiêu sau:
MT1. Thể hiện phẩm chất cá nhân, đạo đức chuẩn mực của một nhà giáo;
MT2. Áp dụng kiến thức cơ sở, cơ sở ngành và chuyên ngành để triển khai các hoạt động giáo dục và dạy học ởcấp Tiểu học;
MT3. Kỹ năng khám phá kiến thức, tư duy sáng tạo; kỹ năng tìm hiểu người học; kỹ năng thiết kế các hoạt động giáo dục, quản lý lớp học và dạy học; kỹ năng giải quyết vấn đề; kỹ năng dạy học tíc cực; kỹ năng phân tích chương trình, sách giáo khoa; kỹ năng nghiên cứu khoa học sư phạm để cải tiến chất lượng giáo dục, dạy học; kỹ năng tự học và phát triển bản thân;
MT4. Kỹ năng hợp tác, giao tiếp với đồng nghiệp, học sinh và cộng đồng; kỹ năng hỗ trợ, phối hợp chuyên môn với đồng nghiệp; kỹ năng ứng xử sư phạm để thích ứng với môi trường giáo dục, giáo dục hòa nhập ởcấp Tiểu học;
MT5. Năng lực hình thành ý tưởng, thiết kế, vận dụng và thực hiện các hoạt động giáo dục, dạy học ở các trường tiểu học trong bối cảnh toàn cầu hóa.
Chuẩn đầu ra
Sinh viên tốt nghiệp ngành Giáo dục Tiểu học đảm bảo đạt được các chuẩn đầu ra (CĐR) sau đây:
Kiến thức
- CĐR 1: Thực hiện và giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong, chuẩn mực của một nhà giáo, tâm huyết và trách nhiệm với nghề nghiệp.
- CĐR 2: Hiểu rõ tâm lý học sinh và môi trường giáo dục để vận dụng các phương pháp giáo dục, dạy học một cách có hiệu quả, tôn trọng sự khác biệt.
- CĐR 3: Vận dụng các kiến thức cơ sở ngành để tổ chức, phối hợp các hoạt động giáo dục trong và ngoài nhà trường; xây dựng, quản lý và sử dụng hồ sơ giáo dục ở trường tiểu học.
- CĐR 4: Vận dụng kiến thức chuyên ngành, phương pháp và kỹ thuật dạy học bộ môn để lập kế hoạch, thiết kế bài giảng và tổ chức dạy học trên lớp một cách hiệu quả.
- CĐR 5: Áp dụng các hình thức dạy học phù hợp để phát triển năng lực học sinh.
Kỹ năng
- CĐR 6: Thiết kế và tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh tiểu học.
- CĐR 7: Xây dựng môi trường giáo dục hợp tác thân thiện, hỗ trợ và chia sẻ trong các hoạt động chuyên môn với đồng nghiệp, học sinh và các bên liên quan; tạo lập môi trường văn hóa trong và ngoài trường học.
- CĐR 8: Sử dụng ngoại ngữ để học tập nâng cao trình độ, giao tiếp hợp tác trong bối cảnh toàn cầu hóa, đạt chuẩn B1 khung Châu Âu;
- CĐR 9: Khai thác công nghệ thông tin và truyền thông phục vụ hoạt động dạy học và giáo dục cũng như tự học của bản thân, có chứng chỉ Tin học cơ bản ứng dụng.
- CĐR 10: Sử dụng các công cụ và tổ chức kiểm tra đáng giá năng lực học sinh, tư vấn, hỗ trợ, chăm sóc học sinh trong quá trình rèn luyện và học tập.
- CĐR 11: Thực hiện cải tiến và nâng cao chất lượng giáo dục và dạy học ở trường tiểu học.
- CĐR 12: Phân tích và phát triển chương trình giáo dục, dạy học ở trường tiểu học.
- CĐR 13: Thực hiện lập kế hoạch giáo dục, dạy học và đánh giá học sinh hòa nhập.
Năng lực tự chủ và trách nhiệm
- CĐR 14:. Sẵn sàng thích ứng trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế.
CĐR 15: Phát triển bản thân, chuyên môn nghiệp vụ và học tập suốt đời.

2. Chuẩn đầu ra ngành đào tạo SP Tin học và Công nghệ Tiểu học
Mục tiêu chung
Sinh viên tốt nghiệp đại học ngành Sư phạm Tin học và Công nghệ Tiểu học có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức chuẩn mực của một nhà giáo, có năng lực trong giáo dục và dạy học Tin học và Công nghệ ở tiểu học, có năng lực tự chủ và hội nhập quốc tế.
Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo
2.1. Kiến thức
CĐR1. Trình bày được các cấu trúc dữ liệu và giải thuật cơ bản từ đó sử dụng các ngôn ngữ lập trình để cài đặt và giải quyết các bài toán thực tế.
CĐR2. Vận dụng được các kiến thức về mạng máy tính và Internet để khai thác và thu thập thông tin.
CĐR3. Khai thác và sử dụng các thiết bị số và phần mềm trong dạy học tiểu học.
CĐR4. Vận dụng được các kiến thức về Công nghệ trong sử dụng, vận hành các thiết bị điện, cơ khí và trồng trọt.
CĐR5. Vận dụng được các kiến thức về Thủ công Kĩ thuật để thiết kế, lắp ráp các mô hình kĩ thuật và đồ dùng trong đời sống hàng ngày.
2.2. Kỹ năng
CĐR6. Vận dụng các kiến thức cơ bản, cơ sở và chuyên ngành để lập kế hoạch dạy học Tin học và Công nghệ tiểu học.
CĐR7. Vận dụng các kiến thức cơ bản, cơ sở và chuyên ngành tiểu học để lập kế hoạch dạy học Tự nhiên và Xã hội, Lịch sử, Địa lý, Khoa học ở tiểu học.
CĐR8. Vận dụng kiến thức về kiểm tra đánh giá để tổ chức các hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Tin học và Công nghệ... theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh tiểu học;
CĐR9. Vận dụng nghệ thuật sư phạm trong dạy học và giáo dục, cảm hóa học sinh, phối hợp cha mẹ và các bên liên quan để giáo dục nhân cách, phẩm chất, đạo đức cho học sinh tiểu học.
CĐR10. Thực hiện được các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm và ứng dụng vào cải tiến, nâng cao chất lượng dạy học và giáo dục ở tiểu học.
CĐR11. Thiết kế, tổ chức, điều hành và giám sát các hoạt động giáo dục. Vận dụng các kỹ năng phản biện, phê phán trong đánh giá chất lượng hoạt động giáo dục, dạy học và hoạt động nhóm.
CĐR12. Lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực; đánh giá và cải thiện hiệu quả các hoạt động giáo dục, dạy học Tin học và Công nghệ cũng như các hoạt động khác ở trường tiểu học.
2.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm
CĐR13. Thực hiện và giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong, chuẩn mực của một nhà giáo, tâm huyết và trách nhiệm với nghề nghiệp.
CĐR14. Sử dụng ngoại ngữ để học tập nâng cao trình độ, giao tiếp hợp tác trong bối cảnh toàn cầu hóa; đạt chuẩn đầu ra B1 về ngoại ngữ.
CĐR15. Có khả năng tự học và học tập suốt đời.

Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp:
- Trở thành giáo viên dạy Tin học & Công nghệ tại các trường tiểu học;
- Có thể đảm nhận vị trí tổ chức, quản lý hoạt động dạy học STEM ở trường tiểu học.
- Có thể đảm nhận vị trí quản lý, vận hành, bảo trì hệ thống công nghệ thông tin trong trường học, vườn học thực nghiệm.
- Có thể giảng dạy một số môn chung như Tự nhiên và Xã hội, Lịch sử, Địa lý, Khoa học ở tiểu học.
- Có thể công tác tại khoa Giáo dục Tiểu học các trường Trung học Sư phạm, Cao đẳng Sư phạm và Đại học Sư phạm trong cả nước.
- Có thể trở thành chuyên viên và quản lý tại các bộ phận ở các trường học, các cơ sở quản lý giáo dục, các cơ sở đào tạo khác phù hợp với chuyên môn.
Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường:
- Có năng lực học tập suốt đời, đảm bảo kiến thức về chuyên môn và nghiệp vụ để học lên bậc thạc sĩ, tiến sĩ các chuyên ngành thuộc lĩnh vực Giáo dục học (Giáo dục Tiểu học), Công nghệ thông tin, Công nghệ, Quản lý giáo dục ở trong và ngoài nước.
- Có thể thực hiện được các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm và khoa học giáo dục ở các cấp quản lý khác nhau.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây